Proverbe aromâne

Lista de mai jos cuprinde proverbe și zicători în limba aromână, cu traducerea lor în limba română.


Despre hărnicieModificare

 • Zborlu aushescu= manachiru di gushi.
  • Traducere: Sfatul bătrânilor = salbă la gât.
 • Inatea-lu urgheashti omlu.
  • Traducere: Ura ii întunecă gândirea.
 • Vulpea tsi doarmi nu mãcã gãljinji.
  • Traducere: Vulpea care doarme nu mănâncă găini.
 • Vulpea cu ciciolu adarã torlu sh-cu coada-lu ashteardzi.
  • Traducere: Vulpea face urmele cu piciorul și le șterge cu coada.
 • Veara tutã tu cãntari, sh iarna tutã tu uhtari.
  • Traducere: Cine cântă vara iarna oftează.
 • Tuts calea nãs valea.
  • Traducere: Toți înainte el îndărăt.
 • Tutiputa bunã s-vindi ditu muntsã/cutaru.
  • Traducere: Marfa bună se vinde din depozit.
 • Tinjia la muljiari – mushuteatsa atsea ma mari.
  • Traducere:Respectul și onoarea reprezinta frumusetea cea mai de pret pentru o femeie.
 • Scoalã tini ta s-shedu mini.
  • Traducere: Simte-te și dă-mi locul.
 • Omlu cu minti ancupãrã nu vindi.
  • Traducere: Înțeleptul ascultă mai mult și vorbește puțin.
 • Nu ari ma greau lãngoari ca urfanja.
  • Traducere: Sărăcia-i boala grea.
 • Boulu s-leagã di coarni shi omlu di limbã
  • Traducere: Boul îl legi de coarne și pe om de cuvântul dat.
 • Iu-i treacã sh-minti, tuti s-ducu trã ninti.
  • Traducere:Unde este înțelegere și întelepciune, lucrurile sunt pe fagasul normal.
 • Frati, frati ama corlu-i cu pãradz.
  • Traducere: Frate, frate dar distracția este pe bani.
 • Fãrshirotlu-i fãr cripari - tutã dzuua pri cãntari.
  • Traducere: Fârșirotul-i fără grijă îi arde de cântat.
 • Cu zboari pãntica nu s-umpli.
  • Traducere: Vorbele nu țin de foame.
 • Coaja di himunicu nu s-alicheasti di bricu.
  • Traducere: Coaja de pepene nu te încântă.
 • Calea va imnari shi borgea va pãlteari.
  • Traducere: Viața-i de trăit și datoria de plătit.
 • Aushlu easti sturlu a casãljei.
  • Traducere: Bătrânul este stâlpul casei.
 • Amirãria nu s-tsãni cu un sturu.
  • Traducere: Împărăția nu se sprijină pe un singur stâlp.
 • Alãgatlu multi shtii.
  • Traducere: Cel care a calatorit mult, are si cunostinte/informatii mai multe.
 • Agiunlu cumãts anyiseadzã.
  • Traducere: Flămândul visează masa bogată.
 • Adrã guva tu pitã.
  • Traducere: N-a făcut mare brânză.

Despre miciunaModificare

 • Adarã di hiru, funii.
  • Traducere: Face din sfoară, funie.
 • Alavdã fisuilu shi mãcã carni.
  • Traducere: Laudă fasolea dar mănâncă carne.
 • Armãnlu shi oarfãn s-hibã, tutu pi celnic shi adutsi.
  • Traducere: Și sărac fiind, armânlu are aere de pricopsit.
 • Cu darea trets amarea.
  • Traducere: Dând mită rezolvi și imposibilul.
 • Dipusirã muntsãlji shi alinarã cupriili.
  • Traducere: Se surpă munții și se înalță gunoaiele.
 • Lu voi ca neaua-n sinu.
  • Traducere: Mi-e drag ca zăpada în sân.
 • Na pãrãlu shi dãnji cãvgãlu.
  • Traducere: Dacă vrei gâlceavă dă bani împrumut.
 • Sutili mãritã hutili.
  • Traducere: Zestrea mare mărită toantele.
 • Adratã shi nibãsheatã.
  • Traducere: Asteptari inselate/ Trasă pe sfoară.

Despre planificareModificare

 • Acats un oaspi nãu, vecljilu s-nu lu agãrshestsã.
  • Traducere: Când îți faci prieteni noi să nu-i uiți pe cei vechi.
 • Aprindi shi a draclui unã tsearã, s-nu tsã aspargã lucurlu.
  • Traducere: Aprinde o lumânare și dracului, ca să nu te încurce.
 • Ascãpãm di yinaru, him-n cãlaru.
  • Traducere: Am scăpat de ianuarie, suntem pe cai/ salvați.
 • Bagã apa tu avlakiu.
  • Traducere: Canalizează treburile pe făgașul normal.
 • Cãti milets ahãts Dumnidzadz.
  • Traducere: Câte neamuri atâția Dumnezei.
 • Coadã cap easti la noi shi luplu picuraru la oi.
  • Traducere: Codașii sunt conducători și lupii stapâni la oi.
 • Di-mbitatu s-asparu shi zurljii.
  • Traducere: De omul beat, si nebunii se feresc.
 • Di-ntribari znjii nu-ari.
  • Traducere: Cine întreabă nu greşeşte.
 • Di tu soarti pãn tu moarti.
  • Traducere: De la început până la sfârșit.
 • Gardul ari ochi shi murlu ari ureclji.
  • Traducere: Gardul are ochi și pereții urechi.
 • Iu-i vrerari easti shi Dumnidzã tu mesi.
  • Traducere: Unde este iubire este și Dumnezeu.
 • La pãndza minutã nu va acu grosu.
  • Traducere: La țesătura fina, nu este nevoie de ac gros.
 • Lemnlu strãmbu tu furtii.
  • Traducere: Lemn strâmb în legătură.
 • Lucredz tu giunaticu shi ti tindzã tu aushaticu.
  • Traducere: Munceshte in tineretse, să te asiguri la bătrânețe.
 • Bana easti scãri, scãri.
  • Traducere: Viata are urcusuri si coborasuri.
 • Ma aproapea easti cãrintili di pãrintili.
  • Traducere: Mi-e mai aproape gura decât părintii.
 • Mintea adutsi tinijii, icunumia aveari.
  • Traducere: Inteligența aduce respect, iar economia avere.
 • Gustarea di tahina shi nsurarea di cu tiniru, acatsã locu.
  • Traducere: Gustarea de dimineata și însurătoarea in tinerete, sunt de bun augur.
 • Nu chiari nã pãduri, fidãnjili anda crescu.
  • Traducere: Nu piere o natie in care se nasc/cresc copii.
 • Nu va cuveti, cã va murafeti.
  • Traducere: Nu e nevoie de forță, ci de iscusință.
 • Shi aflã saclu peaticlu.
  • Traducere: Se lipeste ca petecul de sac.
 • S-arcuti tiyãnicea shi aflã cãpachia.
  • Traducere: Rasturnandu-se tigaia, a descoperit capacul.
 • Tihea omlui s-toarnã ca a moarãljei vulvura.
  • Traducere: Norocul se invarte ca roata morii.
 • Zborlu dultsi, zboru adutsi.
  • Traducere: Vorba buna, vorbă buna aduce.